Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Studio RATATA verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken.  
Wij begrijpen ook dat je liever onderneemt, dan een privacyverklaring leest, daarom onze privacyverklaring in het kort: 
 Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Dit kan direct door het invullen van ons contactformulier of indirect het plaatsen van cookies op jouw telefoon of laptop doordat je gebruikt maakt van onze website. Met deze gegevens verbeteren wij onze diensten. We doen er echt alles aan om jouw persoonsgegevens echt privé te houden en verkopen deze gegevens niet door. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Bel ons.  

 Ben je na het lezen van de kort versie van de privacyverklaring benieuwd naar de gedetailleerde versie, lees dan door. Welke gegevens wij verwerken en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot onze data. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens:

•  voor en achternaam;
•  bedrijfsnaam;
•  kvk-nummer
•  adres;
•  postcode;
•  e-mailadres;
•  telefoonnummer;
•  bankrekeningnummer.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en het contactformulier op onze website invult. 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

•  het verlenen van diensten;
•  advisering en (door)verwijzing;
•  voor onze marketing- en communicatie activiteiten;
•  het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt? 

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

1. het voldoen aan een wettelijke verplichting
2. de uitvoering van een overeenkomst
3. uitdrukkelijk gegeven toestemming
4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld? 

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden! Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens Studio RATATA en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren. 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s? 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden, zoals Linkedin of Facebook. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

Worden er ook cookies geplaatst?

Wij houden gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Wat zijn je rechten? 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om: 

•  je persoonsgegevens te verwijderen;
•  de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
•  bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
•  een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
•  de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
•  bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen. 

Heb je een klacht? 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij je.

Waar staat de huidige privacyverklaring? 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of door te mailen naar: mail@ratata.nl

Deze privacyverklaring is in november 2021 vastgesteld.